Κίνδυνοι για το χριστιανό και την εκκλησία

18 Αυγούστου 2019

 "Σεις όμως προσέχετε· ιδού, σας προείπον πάντα" (Μάρκος 13:23)

  Τα μέσα ενημέρωσης προβάλουν καθημερινά πολλούς φυσικούς,     κοινωνικούς και οικονομικούς κινδύνους που απειλούν το παρόν και το μέλλον του ανθρώπου. Ο Λόγος του Θεού όμως προειδοποιεί για κάποιους άλλους κινδύνους που είναι ακόμη σοβαρότεροι επειδή στρέφονται ενάντια στον στύλο και το εδραίωμα της αλήθειας που είναι η εκκλησία. Μερικοί από τους κινδύνους αυτούς είναι:

Άγνοια

Η έλλειψη γνώσης του Λόγου του Θεού είναι θανάσιμος κίνδυνος για την πνευματική πορεία του Χριστιανού. Στην Παλαιά Διαθήκη διαβάζουμε, "Ο λαός μου ηφανίσθη δι' έλλειψιν γνώσεως..." (Ωσηέ 4:6α). Ο Ιησούς είπε προσευχόμενος στον Πατέρα Θεό, "...ο λόγος ο ιδικός σου είναι αλήθεια" (Ιωάννης 17:17β) και σε άλλο σημείο καλεί τον άνθρωπο να αποκτήσει προσωπικά γνώση της αλήθειας αυτής (Ιωάννης 8:31-32, βλ. και 6:45β). Ο απ. Παύλος συστήνει στον Τιμόθεο, "Αλλά συ μένε εις ...τα ιερά γράμματα…" (Β' Τιμόθεος 3:14-15, βλ.. και 2:15).

Αμέλεια

Ένας άλλος κίνδυνος είναι η αμέλεια της σωτηρίας που συνήθως εκδηλώνεται με απροσεξία, έλλειψη φροντίδας, κ.α. Ο απ. Παύλος γράφει, "πως ημείς θέλομεν εκφύγει, εάν αμελήσωμεν τόσον μεγάλην σωτηρίαν;..." (βλ. Εβραίους 2:1-3). Ως "αντίδοτο" της αμέλειας, η Γραφή συνιστά την επιμέλεια: "Διά τούτο, αδελφοί, επιμελήθητε περισσότερον να κάμητε βεβαίαν την κλήσιν και την εκλογήν σας..." (Πέτρου 1:10).

Κοσμικότητα

Ο "κόσμος" ως σύστημα αξιών και προτάσεων που προβάλουν την απαξίωση ή και άρνηση της αναγκαιότητας και της εξουσίας του Θεού, είναι ίσως η μεγαλύτερη απειλή για την πνευματική ζωή. Ο απ. Ιωάννης τονίζει ότι η αγάπη για τον κόσμο είναι ασυμβίβαστη με την αγάπη προς το Θεό (βλ. Α' Ιωάννου 2:15). Παράδειγμα έχουμε το συνεργάτη του απ. Παύλου, Δημά, που τον εγκατέλειψε "…αγαπήσας τον παρόντα κόσμον" (Β' Τιμόθεος 4:10), ενώ και ο απ. Ιάκωβος γράφει ότι ο φίλος του κόσμου γίνεται εχθρός του Θεού (βλ. Ιακώβου 4:4).

Καύχηση

Η καύχηση μπορεί να είναι -πολλές φορές- μια δυσδιάκριτη μορφή υπερηφάνειας, ιδιαίτερα όταν αναφέρεται σε πνευματικά επιτεύγματα, γι αυτό και παρεισφρέει εύκολα τόσο στην καρδιά ενός πιστού όσο και σε μια ολόκληρη εκκλησία/δόγμα/ομολογία κλπ. Ο Χριστός στράφηκε ενάντια στην ανθρώπινη καύχηση (Ματθαίος 6:5-8) και ο απ. Παύλος σύστησε την καύχηση στο έργο και την αξία του Θεού (Α' Κορινθίους 1:31, Ρωμαίους 5:2-3) καθώς και στις αδυναμίες, στις ασθένειες, στους διωγμούς και στις θλίψεις (Β' Κορινθίους 12:9-10, Β' Θεσσαλονικείς 1:4).

Συμβιβασμός

Η παγίδα του συμβιβασμού στα λάθη είναι τόσο αφανής ώστε σε μερικές περιπτώσεις μπορεί να εκτρέψει από την ορθή οδό ακόμη και τους πιο δόκιμους εργάτες του Ευαγγελίου Για παράδειγμα, ο απ. Πέτρος υπήρξε "αξιόμεμπτος" επειδή δεν ξεκαθάρισε τη στάση του για τα κοινά τραπέζια εθνικών και Ιουδαίων στην Αντιόχεια φοβούμενος τους εκ περιτομής ενώ και ο απ. Βαρνάβας "συμπαρασύρθηκε στην ίδια υπόκριση" (βλ. Γαλάτες 2:11-13, βλ. και 1:6-9. Βλ. αντίθετα Γαλάτες 2:5, Εφεσίους 5:11).

Αφοσίωση στις υλικές απολαύσεις

Κίνδυνος επίσης είναι και η αγάπη για τα υλικά αγαθά επειδή αποτελούν "αγκάθια" που συμπνίγουν την πνευματική αύξηση και καρποφορία (Λουκάς 8:14) και -ακόμη χειρότερο- η αγάπη του πλουτισμού ρίχνει τον άνθρωπο σε παγίδες και πειρασμούς με κίνδυνο να βυθιστεί στον όλεθρο και την απώλεια (βλ. Α' Τιμόθεος 6:6-10).

Χλιαρότητα

Η πνευματική χλιαρότητα στο Χριστιανό είναι μιας μορφής λανθάνουσα (συγκεκαλυμμένη) αδιαφορία και εμπαιγμός προς τον ίδιο τον Κύριο και γι αυτό ο Χριστός προειδοποιεί για τα οδυνηρά μέτρα που θα αναγκαστεί να λάβει αν αυτή η κατάσταση συνεχίζεται επί μακρόν χωρίς μετάνοια και αλλαγή πορείας (Αποκάλυψη 3:14-18).

Αδιαφορία

Η αδιαφορία, η αδράνεια και η ουδετερότητα αποτελούν κίνδυνο για όποιον θέλει να λέγεται μαθητής του Χριστού επειδή ισοδυναμούν με εναντίωση στο πρόσωπο και το έργο του Κυρίου, σύμφωνα με τα λόγια Του, "Όστις δεν είναι μετ' εμού είναι κατ' εμού, και όστις δεν συνάγει μετ' εμού σκορπίζει (Ματθαίος 12:30).

Ψευδοδιδασκαλίες

Μεγάλο κίνδυνο επίσης αποτελούν οι αιρέσεις, οι πλάνες και οι ψευδοδιδασκαλίες (Γαλάτες 1:6-7, Εφεσίους 4:14, Α' Τιμόθεο 4:1, Τίτο 1:10, Β' Πέτρου 2:1,3:17, Β' Ιωάννου 1:7, Εβραίους 13:9, κ.α.). Κατά αυτών, η Γραφή προτρέπει για προσκόλληση στο "υπόδειγμα των υγιαινόντων λόγων" και αγώνα "δια την πίστιν, ήτις άπαξ παρεδόθη εις τους αγίους" (βλ. Β' Τιμόθεο 1:13, Ιούδα 1:3, Φιλιππησίους 1:27, Β' Τιμόθεο 2:2, κ.α.).

Αποστασία

Ο απ. Παύλος προειδοποιεί, "προσέχετε, αδελφοί, να μη υπάρχη εις μηδένα από σας πονηρά καρδία απιστίας, ώστε να αποστατήση από Θεού ζώντος" (Εβραίους 3:12) ενώ σε άλλα σημεία έγραψε, "…εν υστέροις καιροίς θέλουσιν αποστατήσει τινές από της πίστεως…" και "…από…της αληθείας θέλουσιν αποστρέψει την ακοήν αυτών…" (Α' Τιμόθεος 4:1, Β' Τιμόθεος 4:4). Για το θέμα αυτό, ως σοφή και πολύτιμη κρατάει κανείς τη συμβουλή του απ. Παύλου, "Ώστε ο νομίζων ότι ίσταται ας βλέπη μη πέση" (Α' Κορινθίους 10:12).

Πορευθέντες λοιπόν μαθητεύσατε πάντα τα έθνη, βαπτίζοντες αυτούς εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, διδάσκοντες αυτούς να φυλάττωσι πάντα όσα παρήγγειλα εις εσάς· και ιδού, εγώ είμαι μεθ' υμών πάσας τας ημέρας έως της συντελείας του αιώνος. Αμήν. (Κατά Ματθαίον 28:19)

Δωρεάν Καινή Διαθήκη - Αιτήματα προσευχής.

Θέλετε να σας σταλθεί εντελώς δωρεάν μία Καινή Διαθήκη; Έχετε κάποιο αίτημα ή ευχαριστία και θέλετε να το μοιραστείτε μαζί μας; Επιλέξτε τον παρακάτω σύνδεσμο.

Ώρες λειτουργίας

  • Δευτέρα -Τετάρτη-Παρασκευή: 19:00-21:00
  • Κυριακή: 10:00-11:00 προσευχή |11:00-12:15 κήρυγμα
  • Κυριακό σχολείο: Κυριακή 10:15 -11:00
  • Νεολαία: Σάββατο:20:30 -21:30

Στοιχεία επικοινωνίας

  • Θερμοπυλών 30Α, Πειραιάς, 185 45
  • Τηλέφωνο: 210 4635087
  • Email: church[at]godmessengers.gr
Top
Ο ιστότοπός μας χρησιμοποιεί cookies για βέλτιστη εμπειρία χρήστη. More details…